Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Регламент діяльності


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Спостережної ради
15 листопада 2016 року
Протокол засідання №4
Голова Ради Шкляр С.В

 

Регламент діяльності Спостережної ради

Розділ І . Загальні положення

 1. Цей Регламент розроблено відповідно до статей 12, 14-16 Закону України «Про фінансову реструктуризацію».
 2. Спостережна рада є координаційним органом з питань організації та проведення процедури фінансової реструктуризації, що здійснюються відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію».
 3. Спостережна рада у своїй діяльності керується Законом України «Про фінансову реструктуризацію», іншими законами України та цим Регламентом.
 4. Спостережна рада створюється на період дії Закону України «Про фінансову реструктуризацію», але у будь-якому разі до завершення усіх процедур фінансової реструктуризації, розпочатих протягом строку дії цього Закону.

Розділ ІІ. Спостережна рада

Глава І . Повноваження (функції) Спостережної ради

 1. До повноважень (функцій) Спостережної ради належить:

  1.1. Затвердження регламенту своєї діяльності;
  1.2. Створення та формування персонального складу Секретаріату;
  1.3. Розроблення та затвердження положення про секретаріат;
  1.4. Здійснення контролю за діяльністю секретаріату та узагальнення звітності, яка надається секретаріатом щодо перебігу та результатів проведення процедур фінансової реструктуризації;
  1.5. Створення та формування персонального складу Арбітражного комітету;
  1.6. Затвердження та внесення змін до списку арбітрів;
  1.7. Затвердження арбітражного регламенту та ставок арбітражного збору та внесення змін до арбітражного регламенту та ставок арбітражного збору;
  1.8. Затвердження рекомендацій та вимог до документів, необхідних для проведення процедури фінансової реструктуризації, які подаються до Секретаріату або надсилаються Секретаріатом, та до звіту про проведення огляду фінансово-господарської діяльності боржника;
  1.9. Розроблення та затвердження вимог до незалежних експертів;
  1.10. Розгляд звітів Секретаріату, в т.ч. про перебіг та результати процедури фінансової реструктуризації; про використання коштів, одержаних від суб'єктів, передбачених Законом, для фінансування діяльності Секретаріату; внесення пропозицій щодо вдосконалення перебігу процедури фінансової реструктуризації;
  1.11. Затвердження рекомендацій щодо проведення процедури фінансової реструктуризації.

 2. Кваліфікаційні вимоги до Голови Секретаріату, його заступника та працівників Секретаріату визначаються Додатком 1 до цього регламенту.

 3. Кваліфікаційні вимоги до персонального складу Арбітражного комітету визначаються Додатком 2 до цього регламенту.

Глава 2. Склад Спостережної ради

 1. Спостережна рада складається з дев'яти членів Спостережної ради:

  1.1. Голови Спостережної ради;
  1.2. Заступника Голови Спостережної ради;
  1.3. Членів Спостережної ради.

 2. До складу Спостережної ради входять по одному представнику від Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства юстиції України, п'ятьох представників від об'єднань учасників фінансових ринків, об'єднань представників бізнесу, експертів фінансового ринку (далі – інститути громадянського суспільства). Кандидатури представників інститутів громадянського суспільства проходять обговорення на відкритому засіданні Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України, який шляхом прийняття рішення делегує таких представників до Спостережної ради.

 3. Член Спостережної ради призначається на термін дії Спостережної ради.

 4. Член Спостережної ради, який представляє державний орган, може бути замінений за відповідним рішенням державного органу, який він представляє.

Глава 3. Організація роботи Спостережної ради

 1. Формою роботи Спостережної ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

 2. Дата, порядок та місце проведення наступного чергового засідання визначається на поточному засіданні Спостережної ради шляхом голосування.

 3. Члени Спостережної ради повинні брати участь у засіданнях Спостережної ради особисто. Представництво за довіреністю не допускається.

 4. Засідання вважається правочинним (таким, що має кворум), якщо на ньому присутні не менше семи членів Спостережної ради.

 5. Позачергове засідання Спостережної ради може бути скликане Головою Спостережної ради з власної ініціативи або на вимогу не менше чотирьох членів Спостережної ради.

  Позачергове засідання Спостережної ради повинно бути скликано Головою Спостережної ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги від ініціатора(-ів) проведення засідання Спостережної ради.

  Вимога про проведення позачергового засідання має містити перелік питань для включення їх до порядку денного.

 6. Повідомлення про засідання Спостережної ради та його порядок денний доводиться до відома членів Спостережної ради за 5 робочих днів до проведення засідання одним з наступних способів:

  • направлення повідомлення по електронній пошті;
  • врученням повідомлення особисто під підпис;
  • письмовим повідомленням на адресу державного органу або інституту громадянського суспільства, який делегував цього члена Спостережної ради до її складу.

  Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та порядок денний.

 7. Засідання Спостережної ради проводить її Голова, а у випадку його відсутності заступник Голови Спостережної ради.

 8. За рішенням Спостережної ради на засідання Спостережної ради може бути запрошений Голова Секретаріату та/або інші особи.

 9. Рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які приймають участь у засіданні, відкритим голосуванням і оформляються протоколом.

  У випадку, якщо рішення набрало рівну кількість голосів «за» і «проти», голос Голови Спостережної ради по такому рішенню вважається вирішальним.

 10. Протокол засідання Спостережної ради має бути оформлений секретарем Спостережної ради не пізніше ніж протягом 4-х робочих днів та підписаний Головою Спостережної ради і секретарем.

 11. Копія протоколу засідання Спостережної ради надсилається засобами електронного зв'язку секретарем Спостережної ради усім членам Спостережної ради, Голові Секретаріату, не пізніше ніж на четвертий робочий день після проведення засідання Спостережної ради.

 12. На засіданні Спостережної ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо більшість з присутніх на засіданні членів Спостережної ради не заперечують проти винесення цих питань на голосування.

 13. Під час засідання Спостережної ради секретар Спостережної ради веде протокол, в якому зазначаються:

  • номер протоколу;
  • дата, час та місце проведення засідання Спостережної ради;
  • особи, які брали участь у засіданні;
  • наявність кворуму;
  • порядок денний засідання;
  • питання, яке розглядається;
  • доповідач та особи, що виступили по питанню;
  • проекти рішень, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Спостережної ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
  • зміст прийнятих рішень.

 14. Член Спостережної ради повинен утримуватися від голосування щодо питання, у відношенні до якого має місце конфлікт інтересів, а також уникати будь-якого дійсного конфлікту інтересів чи видимості конфлікту інтересів в процесі виконання своїх обов'язків члена Спостережної ради.

Глава 4. Голова Спостережної ради

 1. Голова Спостережної ради обирається членами Спостережної ради на засіданні Спостережної ради з числа її членів на строк повноважень Спостережної ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів.

 2. Голова Спостережної ради має наступні повноваження:

  2.1. Організовує роботу засідань Спостережної ради;
  2.2. Координує діяльність членів Спостережної ради щодо виконання покладених на них завдань;
  2.3. Скликає засідання Спостережної ради та головує на її засіданнях;
  2.4. Підписує затверджені документи, рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Спостережної ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до компетенції Спостережної ради;
  2.5.Представляє Спостережну раду в органах державного управління, установах, організаціях та засобах масової інформації;
  2.6. Здійснює інші повноваження з метою виконання Спостережною радою своїх повноважень.

 3. У разі відсутності з будь-яких причин Голови Спостережної ради на засіданні Спостережної ради його функції виконує заступник Голови Спостережної ради.

 4. Заступник Голови Спостережної ради обирається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Спостережної ради, на якому було обрано Голову Спостережної ради.

 5. У разі, якщо Головою Спостережної ради пропущено участь у понад трьох засіданнях Спостережної ради поспіль, члени Спостережної ради можуть обрати зі свого складу шляхом голосування (простою більшістю голосів зі складу Спостережної ради) нового Голову Спостережної ради.

 6. Голова Спостережної ради може за власним бажанням достроково припинити свої повноваження як Голови Спостережної ради, однак продовжити працювати у складі Спостережної ради у якості члена Спостережної ради.

Глава 5. Секретар Спостережної ради

 1. Секретар Спостережної ради обирається членами Спостережної ради на засіданні Спостережної ради з числа її членів на строк повноважень Спостережної ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів.

 2. Секретар Спостережної ради здійснює наступні функції:

  2.1. Організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань Спостережної ради;
  2.2. Готує матеріали до засідань Спостережної ради;
  2.3. За дорученням Голови Спостережної ради повідомляє всіх членів Спостережної ради про проведення чергових та позачергових засідань Спостережної ради;
  2.4. Забезпечує надання за запитами членів Спостережної ради витягів з протоколів засідань Спостережної ради;
  2.5.Забезпечує зберігання протоколів засідань Спостережної ради та документів Спостережної ради. Зберігання протоколів та документів Спостережної ради забезпечується Секретаріатом у встановленому порядку;
  2.6. Виконує інші повноваження і доручення Голови Спостережної ради, пов'язані з організацією діяльності Спостережної ради.

Глава 6. Члени Спостережної ради

 1. Члени Спостережної ради мають право в строки, визначені цим Регламентом, отримувати інформацію та матеріали з питань, що включені до порядку денного засідання Спостережної ради.

 2. Члени Спостережної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 3. Підстави припинення повноважень члена Спостережної ради:

  3.1. Обмеження дієздатності або засудження за корисливі злочини з моменту настання відповідної обставини;
  3.2. Подання письмової заяви про припинення членства у Спостережній раді за власною ініціативою;
  3.3. Смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісті відсутнім, померлим;
  3.4. Неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я;
  3.5.У разі, якщо членом Спостережної ради пропущено участь у понад трьох засіданнях Спостережної ради поспіль без поважних причин;
  3.6. Прийняття державним органом рішення про відкликання зі складу Спостережної ради члена Спостережної ради, якого делегував такий державний орган;
  3.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.

 4. У випадку припинення повноважень члена Спостережної ради з причин, визначених підпунктами 3.1-3.5 пункту третього цієї глави, Спостережна рада невідкладно звертається до відповідного державного органу, який делегував такого члена, або Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності з поданням про його заміну.

Розділ ІІІ. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Регламенту

 1. Регламент діяльності Спостережної ради та зміни до нього затверджуються рішенням Спостережної ради у порядку, встановленому главою 3 розділу ІІ цього Регламенту.

 2. Регламент та зміни до нього набирають чинності з дати його затвердження Спостережною радою.

 3. Внесення змін до Регламенту може бути ініційовано не менш ніж чотирма членами Спостережної ради.

 4. Рішення Спостережної ради та документи Спостережної ради зберігаються у Секретаріаті протягом строку дії Закону України «Про фінансову реструктуризацію» плюс 5 років.

Розділ ІV. Обмін інформацією та конфіденційність

 1. Члени Спостережної ради зобов'язані не розголошувати дані, будь-яку інформацію, документи та звіти, що пов'язані з процедурами фінансової реструктуризації та визначаються їх володільцями як конфіденційні.

 2. Спостережна рада може мати доступ до інформації та звітів щодо процедур фінансової реструктуризації, що надаються Секретаріатом.

Розділ V. Порядок інформування суспільства про діяльність Спостережної ради

 1. Регламент діяльності Спостережної ради, Положення про Секретаріат, Арбітражний регламент, список арбітрів, ставки арбітражного збору, рекомендації та вимоги до документів, необхідних для проведення процедури фінансової реструктуризації, вимоги до незалежних експертів та звіту про проведення огляду фінансово-господарської діяльності боржника, узагальнена звітність оприлюднюється на офіційному сайті Секретаріату.

 2. У разі взаємодії із засобами масової інформації офіційну інформацію про діяльність Спостережної ради може надавати Голова Спостережної ради або член Спостережної ради (далі - Спікер), уповноважений на це рішенням Спостережної ради. При цьому, Спікер під час взаємодії із засобами масової інформації має керуватися виключно затвердженими рішеннями Спостережної ради.
Проект реалізується за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, що надав грант зі Спеціального фонду акціонерів.
Проект реалізується за адміністративної та фінансової підтримки НАБУ.